Uslovi i pravila hotela

Dragi gosti, za sve dodatne informacije, molimo da se obratite osoblju recepcije

 • Prijava u hotel od 14.00
 • Odjava iz hotela do 11.00
 • Krevetac za bebe je besplatan a isti je potrebno rezervisati unapred.
 • Deca do 3 godine starosti borave besplatno u hotelu. Deca od 3 do 10 godina starosti na zajedničkom ležaju u pratnji dve odrasle osobe, plaćaju samo doručak.Roditelj je dužan da pokaže zdravstvenu knjižicu deteta.
 • Upotreba parkinga je besplatna za goste hotela

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

 • Cene su po sobi, za odgovarajući broj osoba i uključenim PDV-om.
 • Cene su izražene u evrima, plaćanje se vrši u dinarima, po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.
 • Doplata za doručak je 450,oo rsd.
 • U cenu nije uključena boravišna taksa koja se tarifira sa 95,00 rsd dnevno po osobi I osiguranje od 10,00 rsd dnevno po osobi. Deca do 7 godina plaćaju samo osiguranje, lica od 7 do 15 godina starosti plaćaju osiguranje i boravišnu taksu umanjenu za 50%.
 • Plaćanje se može vršiti gotovinski,virmanski kao i karticama : Visa, Dina, Master, Maestro.Hotel zadržava pravo predautorizacije kreditnih kartica.
 • Ukoliko plaćanje vrši kompanija, obavezuje se da za troškove smeštaja klijenta izvrši avansno plaćanje na osnovu izdatog predračuna, najmanje 2 dana pre dolaska klijenta.
 • Plaćanje iz inostranstva može se vršiti uplatom na devizni račun Hotela (bankarski troškovi idu na teret uplatoca, u suprotnom, troškovi će biti naplaćeni na recepciji hotela) ili kreditnom karticom, hotel zadržava pravo predautorizacije.
 • Svi dodatni troškovi gosta, kao što su troškovi mini bara i drugih dodatnih usluga naplaćuju se prilikom odjave iz hotela.

POLITIKA NAKNADE ŠTETE

  • U slučaju da se potvrđena rezervacija otkaze 3 dana pre dolaska, Hotel neće zadužiti klijenta. U slučaju ne pojavljivanja, otkazivanja ili bilo kakve promene rezervacije u datom roku, hotel zadržava pravo naknade za iznos jednog noćenja po ugovorenoj ceni smeštaja.
  • U slučaju otkaza grupne rezervacije:

Otkaz najavljene i potvrdjene grupe od strane korisnika usluga mora biti dostavljen u pisanoj formi. Pod grupom se podrazumeva celina od 10 ili više soba koje organizovano borave i koriste usluge. Potvrdjena grupa je je ona sa kojom se korisnik usluga u pisanoj formi ili uplatom avansa usagalsio sa ponudjenim uslovima.
Bez naknade štete, ukoliko se otkaže grupa minimum 3 nedelje ranije.

 • Za otkazivanje grupe u periodu kraćem od 14 dana a dužem od 7 dana pre početka korišćenja usluga , davalac usluga zadržava pravo da naplati na ime naknade štete 40% od vrednosti ugovorenog posla,
 • Za otkazivanje grupe u periodu kraćem od 7 dana a dužem od 48 sati pre početka korišćenja usluga , davalac usluga zadržava pravo da naplati na ime naknade štete 50 % od vrednosti ugovorenog posla i
  u slučaju otkazivanja 48 sata pre zakazanog termina davalac usluga zadrzava pravo naplate na ime naknade štete 80% od vrednosti ugovorenog posla.
 
sr_RSSerbian